Teplice, Severní Čechy

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

 

·         Rozloha: 2.378 ha

·         Počet obyvatel: cca 53.000

·         Charakteristika: krásné lázeňské město ležící v kotlině mezi Českým středohořím a masívem Krušných hor, poblíž hranice se SRN 

 

Co již bylo uděláno (po roce 1989), čím se lze pochlubit:

Městu jednoznačně prospěly politické, společenské a hospodářské změny po roce 1989. Po privatizaci byly zrekonstruovány a modernizovány všechny lázeňské domy, velká část průmyslových areálů, největší sportovní areál ve městě – fotbalový stadion na Stínadlech, většina obchodních i administrativních budov.Tak jako ve většině větších měst zde vyrostla nová obchodní centra a dosud nezastavěná území se zaplnila rodinnými domy.  Také město v devadesátých letech minulého století zprivatizovalo převážnou většinu vlastního bytového fondu, celá panelová sídliště i jednotlivé domy ve městě. Noví vlastníci se neuvěřitelným způsobem zasloužili o to, že město v historicky velmi krátké době rázem získalo novou tvář. K tomu bezesporu přispěla i podpora města– vlastníkům domů vydražených veřejné dražbě poskytovalo ( a nadále poskytuje) město příspěvek na opravu vnějších plášťů ve výši 10% z kupní ceny domu, pokud opravili fasádu do 12 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Pro zlepšení vzhledu města město dále poskytovalo (a nadále poskytuje) vlastníkům a nájemcům budov příspěvek na zřízení světelných vývěsních štítů s označením provozovny (20 % prokázaných nákladů, nejvýše však 20.000,- Kč).

Podpora města byla a nadále je směrována na výstavbu nových bytových a rodinných domů. Prodej pozemků pro jejich výstavbu je zpravidla uskutečňován veřejnou dražbou, pokud vydražitel dokončí stavbu bytového nebo rodinného domu do 24 měsíců (u staveb s více než dvěma bytovými jednotkami do 30 měsíců) získá finanční příspěvek ve výši 75 % z kupní ceny pozemku.

Systematicky jsou prováděny opravy a úpravy městských silnic, chodníků, náměstí a veřejných prostranství. Postupně byla zrekonstruována dvě hlavní náměstí ve městě – nám. E.Beneše a Svobody, stovky metrů silnic a chodníků, veřejného osvětlení. Město se zapojilo do programu Mobilis o.s., vyhlášeného Vládním výborem pro zdravotně postižené občany ČR v roce 2002, v jeho rámci zpracovalo projekt „Teplice- svobodné město“, již realizovalo jeho I.etapu a nadále pokračuje přípravou a realizací dalších etap. Díky realizaci tohoto projektu je dnes město jedním z nejlépe vybavených pro vozíčkáře, byla vytvořena rozsáhlá síť tras zpřístupňujících nejdůležitější instituce ve městě bezbariérově.

        Mnoho bylo vykonáno i v oblasti školství, kultury a sportu. Byl zpracován „Program regenerace městské památkové zóny Teplice“, který je  postupně realizován. Dosud bylo opraveno několik památkově chráněných  objektů, např. městské divadlo, budova radnice, zahradní a plesový dům, děkanský a pravoslavný kostel, regionální knihovna, soustavná péče je věnována lázeňským parkům včetně restaurování altánů, soch a fontán.

Kromě rozsáhlých rekonstrukcí školních budov město postupně rekonstruuje veškerá školní hřiště. Byla postavena nová plavecká hala, která byla postupně doplněna i o venkovní rekreační plochy.

Velkou investiční akci realizovalo Regionální muzeum v Teplicích. Na „zelené louce“ byla postavena moderní budova depozitáře.

V roce 2004 byl schválen a vyhlášen Územní plán města Teplice, ve kterém byly stanoveny základní zásady územního rozvoje města. Už samotné zpracování územního plánu města bylo významným počinem. Město Teplice, na rozdíl od mnoha obcí a měst dlouhou dobu a z mnoha důvodů s jeho pořízením otálelo. Těmi důvody byly překotné změny v celé společnosti po roce 1989 - změny politické, společenské, legislativní, hospodářské vyvolávaly mnoho neznámých. Naopak po roce 1999 (ve kterém se město rozhodlo pořídit územní plán města) již byla situace mnohem jasnější. Po privatizaci se město do značné míry stabilizovalo, byla vyjasněná i otázka „vyuhlení“ (stanovením limitů těžby se město zbavilo břemene „velké varianty vyuhlení“, která měla zasahovat až na jeho území).

Zpracovatel územního plánu města – ROMAN KOUCKÝ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ s.r.o. vzešel z veřejné urbanistické soutěže vyhlášené ve spolupráci s Českou komorou architektů. Již od samého počátku přistoupil k jeho zpracování s jasnou představou vytvoření plánu iniciačního, nikoliv restrikčního, po obsahové i formální stránce co nejjednoduššího a snadno pochopitelného, který bude přehledným podkladem pro rozhodování v území i pro veřejnost, liberálního, umožňujícího bezproblémovou výstavbu tam, kde to možné je a zajistit účinnou ochranu území tam, kde další výstavba žádoucí není. Plánu, který bude skutečnou vizí prosperujícího a vyhledávaného lázeňského města v krásné krajině. Nyní, po více než ročním „používání“ územního plánu lze jednoznačně říci, že se tuto koncepci územního plánu města podařilo naplnit a město získalo účinný nástroj usměrňování územního rozvoje města.

Jeho schválením se městu otevřela cesta jednak pro realizaci vlastních investičních záměrů, jednak pro prosazování záměrů, jejichž investory budou soukromé subjekty popř., kraj (např. rekonstrukce a realizace nových staveb komunikací II. a III. tř.) či stát (např. úpravy a přeložky silnic I.tř.).

 

Obecně je možné konstatovat, že prvořadým úkolem města je naplňování výše uvedené vize – soustavná snaha o zlepšování obrazu města lázní, parků, fontán, města s bohatou historickou a kulturní minulostí,  přitažlivého pro jeho návštěvníky a příjemného a pohodlného k žití pro jeho občany.

    

  Co je připravováno:

Bydlení

Město zpracovává urbanistické studie pro některá rozvojová území určená územním plánem města pro výstavbu rodinných domů. K realizaci jsou připravovány stavby pro bydlení i ze strany soukromých investorů.

Doprava, životní prostředí

Město se především věnuje vlastní síti městských komunikací. Pokračuje realizace programu Mobilis. Připravuje se rekonstrukce dalšího náměstí v městské památkové zóně– Zámeckého náměstí, rekonstrukce stávajících a výstavba nových místních komunikací včetně kruhových křižovatek. Právě byla dokončena I.etapa rekonstrukce hlavní městské třídy– Masarykovy a následovat bude její další etapa. Připravovány jsou cyklostezky, revitalizace  významných krajinných prvků, parků a ostatní městské zeleně. Kromě toho je město iniciátorem rekonstrukcí, úprav a výstavby nových silni I., II., a III.tř., jejichž vlastníkem je kraj a stát. Především se jedná o  úpravy velmi frekventované silnice I.tř., která prochází městem – Masarykovy třídy v Trnovanech. Zpracovalo dokumentaci k územnímu řízení a usiluje o realizaci stavby, jejímž investorem by mělo být Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dále je nutné prosazovat realizaci obchvatu této silnice, který je v územním plánu prohlášen za veřejně prospěšnou stavbu, stejně jako realizaci obchvatu silnice II.tř. v části Řetenice (ve vlastnictví kraje).

Důležitým úkolem je regenerace prostoru železničního nádraží. Zde již je realizována stavba podchodu a nových nástupišť, teplické nádraží bylo zařazeno do programu revitalizací vybraných nádraží v ČR vyhlášeného Českými dráhami. Na opravu fasády nádražní budovy, která by měla následovat, přispělo město finanční částkou 2 mil. Kč.

Kultura, sport, školství

Kromě pokračování v naplňování programu regenerace městské památkové zóny a rekonstrukcí školských zařízení má město před sebou dva zásadní úkoly. Dokončení výstavby areálu zásobních a expozičních skleníků v botanické zahradě a novou stavbu městské víceúčelové sportovní haly.

V botanické zahradě (jediné v Ústeckém kraji) byla již dokončena stavba nových zásobních skleníků a dokončuje se stavba nového expozičního skleníku. Po úplném dokončení stavby a botanických expozic získají návštěvníci možnost seznámit se s ojedinělými sbírkami fauny ze všech světadílů.

Výstavba nové městské víceúčelové sportovní haly nabídne veřejnosti i sportovním klubům nové možnosti široké škály sportovního vyžití včetně možnosti ubytování a stravování. Stavba je v současné době připravována k realizaci, je pro ní vydáno územní rozhodnutí a zahájeno řízení stavební.   

 

Závěrem :

          Na tomto malém prostoru bylo možné pouze ve zkratce vyjmenovat nejdůležitější změny, kterými město za posledních 15 let prošlo a jenom heslovitě naznačit kam město hodlá směřovat. Doufám, že je z výše napsaného zřejmé, že od roku 1989 se z města postiženého blízkostí důlních činností, průmyslem a jedním z nejhorších podmínek z hlediska životního prostředí proměnilo v město hodné své v minulosti proslulé pověsti a názvu Teplice-Lázně v Čechách. Neustále je však co zlepšovat a Teplice mají rozhodně všechny předpoklady pro to, aby je konec prvního desetiletí 21.století zastihl v ještě mnohem lepší „kondici“.

 

        Materiál poskytnut Stavebním odborem MmT.

 


< Zpět