Ústí nad Labem, Severní Čechy

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem bylo křižovatkou obchodních cest a stezek již ve 13. století, kdy je Václav I. povýšil na královské město. K významnému rozkvětu oblasti došlo v 19. století, rozmach průmyslu přinesl i rozvoj železniční a vodní dopravy. Dnes představuje město s 96 tisíci obyvateli metropoli Ústeckého kraje; díky strategické poloze na křižovatce významných silničních tahů a železničních a vodních cest také lákavou oblast pro investory. Základním faktorem pro vstup investic je dopravní infrastruktura, jaká je dnes situace?

Ústí nad Labem leží na frekventované dálnici D8 která je součástí IV. multimodálního koridoru Berlín - Praha - Bratislava - Budapešť - Sofie - Istanbul. Přestože město nabízí alternativy železniční (4 nádraží) i říční dopravy (Labská vodní cesta - Pardubice, Chvaletice - Ústí nad Labem - Hamburk), nejvíce využívaný je stále silniční transport. Tranzitní doprava dnes směřuje po komunikaci I. třídy na Teplice a hraniční přechody Cínovec a Moldavu. Na dálnici D8 v současnosti chybí ještě dva úseky k tomu, aby vedla z Prahy až na státní hranice s Německem. Jedná se o úsek přes CHKO České středohoří mezi Ústím a Lovosicemi a Od Ústí n. L. k hranicím. Zprovoznění severnějšího úseku by mělo proběhnout již v roce 2006. Na hranicích s Německem je plánována návaznost na německou dálnici A17 ve směru na Drážďany, jejíž výstavba probíhá současně s D8.

V roce 1991 byla v Ústí otevřena Univerzita J. E. Purkyně, která má v současné době pět fakult - sociálně-ekonomickou, pedagogickou, přírodovědeckou a fakultou životního prostředí, výborné pověsti se těší fakulta užitého umění a designu a Ústav techniky a řízení výroby. Město má dostatek jak středoškolsky vzdělaných sil, tak dělnických profesí v technických oborech strojírenství, elektrotechnika a stavebnictví. Od roku 1989 došlo k restrukturalizaci průmyslu, po uzavření povrchových dolů a snížení pracovních stavů dosahuje dnes nezaměstnanost cca 12 %. Díky vstupu řady nových investorů do připravených průmyslových zón však v posledních letech klesla o dvě procenta a trend je nadále sestupný. K největším zaměstnavatelům v současné době patří Masarykova nemocnice, Black & Decker (2000 osob), Spolek pro chemickou a hutní výrobu (1 050 zaměstnanců), SETUZA - potravinářský a chemický průmysl, Teplárna Ústí nad Labem (700 osob), Metal as., České dráhy a řetězce Makro a Carrefour.

 

Mírové náměstí, Ústí-nad-Labem      Rozvoj centra města

Největší projekt v současnosti představuje záměr nizozemské společnosti AM Development, která chce do června 2008 v prostoru Nové tržnice vybudovat zábavní a nákupní centrum Forum. Gigantický projekt má stát více než jednu miliardu korun. Na konci projektu by mělo vzniknout moderní multikino, restaurace, obchody, řada služeb a také nezbytné parkovací kapacity, které pojmou až 900 vozidel. Město trvá na zachování historické tváře centra a vytvoření důstojného náměstí v bezprostřední blízkosti historické dominant - kostela Nanebevzetí Panny Marie. Společnost AM Development koupila počátkem roku 2005 objekt staré tržnice v hodnotě 52 milionů Kč, následně proběhla jednání o zástavbě dalších městských pozemků a byla podepsána smlouva o spolupráci. Po dostavbě hlavní budovy do úrovně 2. nadzemního podlaží dojde k prodeji městských pozemků investorovi. Finální projekt ještě nebyl schválen, developer se zavázal zdemolovat starou tržnici, která město hyzdí, další výstavba na území o rozloze 1,4 ha proběhne v souladu s novým regulačním plánem centra města.

  Druhým důležitým projektem je revitalizace samotného městského centra, která se týká centrálního Mírového náměstí a přilehlých ulic Hrnčířská a Revoluční. Práce na rekonstrukci středu města začaly modernizací kanalizační sítě, na ni naváže pokládání nového povrchu a mobiliáře na Mírovém náměstí a další úpravy - výsadba zeleně, vybudování pěší zóny atd. Město již ze státních a evropských zdrojů získalo na tento projekt dotaci ve výši 110 mil. Kč. Na rekonstrukci náměstí, jejíž dokončení je plánováno na srpen 2006, naváže výstavba přilehlých bloků. V severní části Mírového náměstí připravuje společnost AZ Sanace na nezastavěném pozemku výstavbu polyfunkčního objektu s názvem Palác Zdar. AZ Sanace v současné době vede s představiteli města jednání o možnosti zástavby přilehlých městských pozemků. O pozemky v centru města projevila zájem také společnost Plaza Centers. Jedná se o území u Masarykovy třídy, hlavní dopravní tepny města. Pozemky jsou ve vlastnictví privátního subjektu.

 

Ústí-nad-Labem     Významným projektem bude rekonstrukce

                               vlakového nádraží

V rámci obnovy tratí, které jsou součástí IV. multimodálního železničního koridoru, je připravována také rekonstrukce vlakového nádraží Ústí nad Labem. Původní návrh počítal pouze s úpravou železniční sítě a drážní struktury, v současnosti je plánována komplexní přestavba nádraží včetně nádražní haly a na ni navazujícího podchodu vedoucího k jednotlivým nástupištím. Vypracovaná studie předpokládá v rámci rekonstrukce hlavní budovy také vznik obchodní pasáže, která propojí nádraží s prostorem nábřeží řeky Labe. Zde pasáž naváže na tzv. levobřežní terasu s nově vybudovanými obchody, službami a parkovištěm. Součástí projektu je také zastřešení kolejového tělesa a nástupišť. Přestavba nádraží se dotkne i dopravního systému centra města, dojde k průrazu dvousměrné komunikace pod drážním tělesem a k úpravě křižovatky předmostí. V současné době je podepsána dohoda o spolupráci mezi městem Ústí nad Labem, Českými drahami a.s. a dalšími subjekty. Rekonstrukce nádraží by měla být financována v rámci projektu Českých drah „Živá nádraží“, kde se přepokládá vstup soukromého investora.

 

Ústí nad Labem je také městem PPP (Public-Private Partnerships) projektů 

Jeden z PPP projektů představuje výstavba nového Justičního paláce, kde bude umístěno sídlo Krajského soudu a Okresního soudu v Ústí nad Labem, Krajského a Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem a Probační a mediační služby v Ústí nad Labem, počítá se také s křídlem pro komerční subjekty - notáře, právníky atd. V justičním areálu je plánováno umístění cca 600 pracovníků. Výstavba Justičního paláce v Ústí nad Labem, jejíž předpokládaná hodnota dosahuje 530 mil. Kč, byla společně s realizací justičního areálu Karlovy Vary zařazena do druhé vlny projektů PPP. Krajský soud již odkoupil od města Ústí nad Labem potřebné pozemky. Ministerstvo spravedlnosti vyhlásilo výběrové řízení na poradce. Poté budou učiněny nezbytné kroky k tomu, aby mohlo být vyhlášeno v závislosti na legislativě výběrové řízení na vlastního partnera.

Dalším připravovaným projektem, který o zařazení mezi pilotní projekty PPP teprve usiluje, bude vybudování univerzitního areálu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v bývalém komplexu Masarykovy nemocnice. Cílem projektu Kampus je však nejen vyřešení stávajících prostorových problému univerzity a soustředění veškerých univerzitních aktivit do jednoho centra, má zde vzniknout také důstojné zázemí pro konání různých doprovodných akcí pod záštitou univerzity - konferencí, výstav, imatrikulací atd. Protože částka na přestavbu dosahuje cca 3 miliardy Kč, jeví se PPP jako jedna z cest, jak potřebné finance získat.

 

Jaké možnosti nabízí město v oblasti turistiky?

Ústí nad Labem leží v krásném údolí řeky Labe, která protéká Českým středohořím. Na sever od města se nacházejí Krušné hory a Labské pískovce s vyhledávanou turistickou oblastí České Švýcarsko. Atraktivní místa najdeme i přímo ve městě. V polovině prosince bude slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný výletní zámeček Větruše. Chátrající historicky cennou budovu z 19. století město opravilo nákladem 80 milionů Kč. Dnes je součástí tohoto oblíbeného výletního místa také multifunkční hřiště, sportovní areál se dvěma tenisovými kurty, přírodní bludiště, zrcadlové bludiště a dětský svět. Zámeckou restauraci provozuje ústecká společnost Drinks Union – výrobce známého piva Zlatopramen. V současné době město hledá investora pro dostavbu hotelového křídla s možnou kapacitou 80-140 lůžek. Tento projekt může být zajímavou příležitostí pro otevření hotelu vyšší kategorie pro náročnou klientelu.

Další budovou, kterou rekonstrukce teprve čeká, je městské muzeum. Na opravy objektu, jehož celkové náklady jsou odhadovány na 190 milionů Kč, získalo město dotaci z fondů Evropské unie. Pro další rozvoj bude Ústí nad Labem, jako jedno z prvních měst v ČR, čerpat úvěr v hodnotě 1 miliardy Kč od Evropské investiční banky. Tato částka musí být proinvestována v průběhu příštích sedmi let.

Zaplavením bývalého Chabařovického dolu (po povrchové těžbě hnědého uhlí) vznikne rozsáhlé jezero s vodní plochou 250 hektarů. Po revitalizaci okolních území zde může být vytvořena rekreační zóna s řadou hotelů a restaurací. Okolí jezera Milada nabídne v horizontu 3-4 let množství příležitostí pro vstup investorů, zájem je patrný již dnes.

 

Budoucnost

Město Ústí nad Labem je nyní ve fázi, kdy připravuje projekty s kterými se bude ucházet o získání dotací z EU v příštím programovacím období 2007 – 2013. Můžeme jmenovat například dokončení rekonstrukce zimního stadionu, výstavbu druhé ledové plochy a parkovacího domu, rekonstrukce atletického stadionu, nutná je také rekonstrukce Domu kultury (odhad cca 200 mil. Kč), který město koupilo od odborového svazu a další projekty v celkové hodnotě několik miliard.

 

Dalším důležitým úkolem, který před městem v tomto období leží, je vypořádat se s velkým množstvím brownfieldů na území města. Jejich revitalizaci však často brání nedořešené majetkoprávní vztahy, či neochota stávajících majitelů situaci řešit a spolupracovat s městem.


Doufáme, že všechny jmenované záměry povedou ke zvýšení kvality života ve městě Ústí nad Labem, ke spokojenosti místních občanů a rozkvětu a prosperitě města.

 

Materiál poskytnut Odborem aktivní politiky MmÚ.

 

< Zpět